PORTFOLIO

서울대병원 본관 수술실

2020.09.10

2019
-


SNUH 서울대학교병원

본관 수술실


 Seoul National University Hospital